Portfolio en verwachtingen

Maand; Februari 2022

Vanwege de invasie van het leger van Poetin en de daaropvolgende razende oorlog, zou ik willen beginnen met iets anders dan de markten.

Met mijn nederige kennis van de situatie en historische kijk op de ongelooflijke invasie en moord op onschuldige mensen (niemand geloofde dat het nog mogelijk was in Europa, maar sommigen hebben misschien hetzelfde gezegd vlak voor de Tweede Wereldoorlog in 1939)

Waarom? Wat heeft het voor zin om een ​​ander land binnen te vallen, wil je het bezetten, om een ​​groter rijk te creëren zoals de voormalige oorlogsmisdadiger in WO2?

Of is vechten de enige reden voor Poetin om aan de macht te blijven, onder het voorwendsel dat de Russen een sterke leider nodig hebben in geval van (zelfcreërende) onrust?

Of gelooft hij echt het belachelijke dat de NAVO Rusland wil overnemen en dan?

Ik denk dat het centrale punt is dat hij aan de macht wil blijven als de tsaar/dictator en als voormalig KGB-officier een expert op het gebied van mediamanipulatie en hersenspoeling van ‘zijn’ bevolking. Ik heb gehoord dat ¾ van alle Russen geloven dat hij het juiste doet in Oekraïne en niet weten welke vreselijke dingen er in Oekraïne gaande zijn. De mensen zijn gemanipuleerd voor wie weet hoeveel jaar.

Een tijd geleden had ik een discussie met een oude Russische exporteur, die vertelde dat hij zijn hele schooltijd geleerd en getraind had dat het Westen erop uit was hem en zijn Russische makkers te vernietigen. Dus de enige mensen die jou en je familie beschermden was de Russische partij (en haar zelfverrijkende leden, hoeveel miljardairs, waaronder Poetin, regeren deze armoedestaat?)

Al voor de oorlog was Rusland een zeurend land, minder geboorten dan doden, het BBP per hoofd van de bevolking daalde van $ 15,9k naar $ 10,1k in 2020, financieringsproblemen, gebrek aan organisaties en uit de geschiedenis zijn de Slaven slecht in het produceren van dingen of het vergroten van diensten.

Het heeft geen ideologie of communisme om zijn invloed in het buitenland te verspreiden. In 1991 stortte de economie in door economische uitputting. De Sovjet-Unie verdween langzaam uit de geschiedenisboeken. Totdat de ex KGB opstond (en het lijkt op de opkomst van Hitler in de ’30 van de vorige eeuw) en via manipulatie de dictator van Rusland kon worden en de Rus verkondigde dat ze weer een leider hadden die zou hen helpen (van hun geld af?). De realiteit leert dat het in feite 1984 van George Orwell is; een totalitaire staat geregeerd door Ali Babi en de 40 dieven van de Russische bevolking.

Tegenwoordig gedijt het land alleen nog maar op zijn reserves aan olie, gas en andere grondstoffen en wordt het met de dag armer, vooral sinds de belachelijke oorlog met Oekraïne.

Maar de belangrijkste vraag wat te doen met deze situatie, praktisch?

1. Een opstand van de mensen in Rusland, zoals sommigen in Rusland kunnen zien die worden gearresteerd, zelfs kinderen of oude vrouwen met een wit papier met niets erop?

Niet erg waarschijnlijk met betrekking tot de sterk verbeterde massahersengolftactieken afkomstig van Josef Goebels.

2. Laten wij slaperige Europeanen hem zijn gang gaan en verdelen de Oekraïne in een Europese en een Russische?

Dan weten we dat het slechts een kwestie van tijd is voordat hij de Baltische staten binnenvalt (let op: er is een geïsoleerd deel van Rusland met de belangrijkste stad Kalingrad net onder Litouwen dat ook ‘behoort’ tot het Russische ‘rijk’), Finland, Moldavië en langzaam naar het zuiden…

3. China. Het gerucht gaat dat de Russen China om hulp hebben gevraagd en onlangs om drones en materialen hebben gevraagd. China hekelt dit, maar je kunt er zeker van zijn dat het gevraagd wordt. China heeft zijn eigen agenda met betrekking tot Tibet, Oeigoeren, Taiwan en andere zaken van de Chinese Partij. Ik weet dat China het beleid heeft om zich niet te mengen in binnenlandse aangelegenheden binnen een land. Terwijl hun expansie en de voortdurende wereldwijde zoektocht naar grondstoffen elke dag doorgaat.

Anderzijds kunnen zij als ‘neutrale’ partij een grote rol spelen in de onderhandelingen tussen Rusland en de Europese Alliantie & NAVO.

Ik denk dat Poetin een corridor wil tussen het Westen en Rusland, zoals veel Russen door de eeuwen heen hebben onderhandeld en gevochten.

Een mogelijke uitkomst van de (lang)aanstaande onderhandelingen zou kunnen zijn dat, naast de situatie met Georgië, Oekraïne stopt met streven naar NAVO-lidmaatschap (maar uiteindelijk voor Europees lidmaatschap zou gaan), Moldavië toetreedt tot NAVO, de Baltische staten zullen hun NAVO-lidmaatschap opgeven en Finland doet ook niet mee. Nieuwe leden, als ze zich willen aansluiten, kunnen Zweden en Noorwegen zijn. Het zal allemaal in de komende onderhandelingen zijn.

Er kan dus een veilige corridor worden gevormd tussen Rusland en de Europese NAVO-staten, waar de economische activiteit zich verder kan ontwikkelen en alle mensen in vrede kunnen leven en de verouderde strijd om land en invloed kunnen stoppen.

Stop het zinloze doden van mensen, hoewel we uit de geschiedenis begrepen dat dit zeker niet de manier is om de toekomst in te gaan.

Stop alle oorlogen!

De moeite waard, deze Video’s even te bekijken;

Research;

Page 4 The obvious diplomatic solution to the Ukrainian issue would have been a prosperous, neutral, demilitarized Ukraine, providing a buffer state both for Russia on its east and the Eastern Europeans on their west. Indeed, this is all that Putin has demanded. And if Putin were removed, as American neocons dream, his successor would demand it as well: it is an eternal Russian life-interest. Russia’s stance is supported not just by Putin but by American academics such as John Mearsheimer

Rentes

Gedurende februari bewoog de 10jaar’s Amerikaanse rente zich rond de 1.8% ondanks de toegenomen inflatie over ter wereld door de aanhouden aanvoerproblemen vanuit China (door hun zero covid beleid), toenemende transportkosten en geopolitieke spanningen. Wel stijgt de 30 jaar’s hypotheek rente richting de 4%. De Europese rentes beginnen ook op te lopen, maar de rentes leveren (nog) geen concurrentie met de aandelen markten of andere belegging’s categorieën.  

Aandelen

De AEX daalde met 3.1% naar 729.7 door de oplopende spanningen in de tussen Rusland en Oekraïne. In 2022 staan we nu op een min van -6.5%. Rusland werd flink geraakt door de Internationale sancties en staat 40% lager en is op het moment gesloten tot nader order.

Grondstoffen stegen vrij fors en blijven doorstijgen door de olie, gas-boycotten tezamen met het stoppen van de uitvoer van vele soft commodity’s vanuit Rusland en Oekraïne. Aan de kostenkant bij bedrijven ziet men flinke stijgingen, en met name in Amerika nemen de lonen flink toe door de lage werkeloosheid. Vele bedrijven geven aan dat ze deze gestegen kosten redelijk goed kunnen doorberekenen in het eind product zonder de vraag echt te verstoren.

Economische gezien gaat het goed, door de uitgestelde vraag na Covid naar producten en diensten. Maar er komen wat donkere wolken aan en het zicht wordt iets minder goed. Voorzichtigheid is troef.

De portefeuille

De portefeuille, voor 78% belegd, daalde met -0.3%.

Best presterend in januari;

Daqo new energy+  19.9 %
Nagacorp+  19.0 %
Organon+  17.3 %
AMD+   10.0 %
A2 Milk+    9.6 %

Grootste posities;

Hunter Douglas12.7 %
Apple  8.5 %
AMD  5.2 %
Skywork sol  4.2 %
TPGY  4.2 %

Vooruitzichten

Ik heb sinds tijden zo’n enorme volatiliteit gezien, aandelen die out of favour zijn laten bijna elke dag nieuwe low’s zien en die aandelen die vast in de meeste portefeuilles zien new highs.

Vanochtend stond ik versteld van de beweging in Hing Kong en met name de grote tech bedrijven  (ik heb nog even goed gekeken en het waren geen opties) die stegen met tientallen procenten. Zelfs Tencent met de top marktkapitalisatie n China van $ 453 miljard steeg met zelfs 21%, de nr2 Alibaba ook met 20%. En deze mega move alleen maar op een feitje van de Chinese Partij dat ze er alles aan zullen doen om de groei erin te houden en een stabiele aandelenmarkt nastreven. Deze heftige beweging komt ook door short-covering van vele beleggers nadat JPMorgan aangaf dat China Uninvestable zou zijn. Het feit dat ze een stabiele aandelenmarkt willen zien, zeker in het licht van een van de grootste speculatie bubbles in onroerend goed in China, zou het een indicatie kunnen zijn dat de noteringen van Chinese aandelen in Amerika mogen blijven en zoals de vreemde gang van zaken bij DIDI (de Uber van China) geen repercussies kunnen hebben op ander Chinese aandelen. Tegenwoordig kan er zeer veel geld worden verdiend of verloren (zie de Nikkel markt) doordat het gebruik van derivaten enorm is en de volatiliteit enorm vergroot.

Met de oorlog in Oekraïne die zich met de dag verergerd en het menselijk leed enorm is, wordt er mee gerekend dat de supply chain verder verslechterd en de aanvoer van grondstoffen uit Rusland en de Oekranie zwaar terugloopt en de Inflatie verder aanwakkert. Velen vrezen dat de inflatie de koopkracht van de consumenten uitholt en de economie onder druk gaat zetten. De bedrijven schijnen erg weinig last te hebben om de gestegen grondstof- en transport kosten door te bereken aan de consument.

Door de oorlog worden de groeiverwachtingen naar beneden bijgesteld en zijn de aandelenmarkten onder druk gekomen. Doordat de winsten nog keurig doorgroeien is de waardering harder gedaald, maar staat nog steeds hoger dan het lange termijn gemiddelde van 16x. Met de rentes die gezien de inflatie en de economische groei nog altijd laag staat is de waardering voor aandelen niet overdreven duur.

Niets doen is ook beleggen.

Gezien de enorme volatiliteit schieten de beurzen alle kanten uit en is het erg moeilijk om een richting te bepalen. De komende data over Inflatie, economische groei van de grote wereld economieen wordt enorm belangrijk om te kijken of we naar een recessie afglijden en of we te maken gaan krijgen met stagflatie of dat men weer de trend naar groei kan oppakken.

De beste strategie is op dit moment te kopen op flinke dalingen en bij te grote stijgingen weer wat te geven, maar er is nog geen reden om vol belegd te zijn op dit moment, daar zijn de risico’s te groot voor.

A possible Solution to the Russian War?

Not yet a market overview and expectations for Equity markets, but a possible solution to the Russian-Ukrainian War

Laren, the Netherlands

Corridor

Due to the invasion of Putin’s army and the following raging war, I would like to start with something different than the markets.

In my humble knowledge of the situation and historical view on the unbelievable invasion and killing of innocent people (no one believed it was still possible in Europe, but some might have said the same thing right before World War 2 in 1939)

Why? What is the point of invading another country, do you want to occupy it, to create a bigger Reich like the former war criminal in WW2?

Or is getting into fights the only reason for Putin to stay in power, under the pretence that the Russians need a strong leader in case of (self-creating) turmoil?

Or does he really believe the ludicrous thing that NATO want to take over Russia and than what?

I believe the central point is the fact that he wants to stay in power as the Tsar/Dictator and as a former KGB officer an expert on media-manipulation and brainwashing of ‘his’ population. I heard ¾ of all Russians believe he is doing the right thing in Ukraine and don’t know of the dreadful things going on in Ukraine. The people have been manipulated for who knows how many years.

A time ago I had a discussion with an old Russian Exporter, who mentioned that his whole schooling years he was learned and trained that the West was out to destroy him and his Russian fellows. So the only people who protected you and your family was the Russian party (and it’s self enriching members, how many billionaires including Putin govern this poverty State?)

Already before the war was Russia a nagging country, less birth’s than dead’s, GDP per capita fell from $15.9k to $ 10.1k in 2020, financing problems, lack of organizations and from history the Slaves are poor in producing things or increasing services.

It has no ideology, or communism to spread it’s influence abroad. In 1991 it’s economy collapsed because of economic exhaustion. The Sovjet Union was slowly vanishing from the history books. Until the ex KGB stood up, (and it looks in a way similar to the rise of Hitler in the ’30 of the last  century) and via manipulation was able to become the dictator of Russia and the Russian proclaimed they had a leader again which would help them (off their money?).  Reality teaches it is basically George Orwell’s 1984; a totalitarian state governed by Ali Babi and the 40 thieves of the Russian population.

Nowadays the country solely thrives on it’s reserves in oil, Gas and other commodities and is getting poorer by the day, specially since it’s ludicrous war with the Ukraine.

But the main question what to do with this situation, practically?

1.An uprising of the people in Russia, as can be seen by some in Russia who are being arrested, even kids or old woman holding a white paper with nothing on it?

Not very likely regarding the very much improved mass brainwave tactics originating from Josef Goebels.

2.Do we sleepy Europeans let him have his go and divide the Ukraine in a European section and a Russian one?

Than we know it is just a matter of time before he invades the Baltic States (please note there is an isolated part of Russia with the main city of Kalingrad just below Lithuania which also ‘belongs’ to the Russian ‘Empire’), Finland, Moldavia and slowly move south…

3.China. It is rumoured the Russians asked China for help, and recently asked for drones and materials. China denounces this, but you can bet the asked. China has it’s own agenda regarding Tibet, Uighurs, Taiwan and other matters of the Chinese Party. I know China has the policy not to mingle with internal affairs within a country. Whereas their expansion and the continuous worldwide search for commodities continues every day.

On the other hand they can play a major role as a ‘neutral’ party in the negotiations between Russia and the European Alliance & NATO.

I think Putin wants a corridor between the West and Russia, like many Russians during the centuries have been negotiating and fighting for.

A possible outcome of the (long) to be negotiations could be that, besides the situation with Georgia, Ukraine will stop to pursue to become a NATO member (but would eventually go for an European membership), Moldavia joins the NATO, the Baltic states will give up their NATO membership and Finland does not join either. New members, if they would like to join, could be Sweden and Norway. It will be all in the negotiations to come.

So a save corridor can be formed between Russia and the European NATO states, where economic activity can develop further and all people can live in peace and stop the outdated fight for land and influence.

Stop the senseless killing of human beings, I though we understood from history it is surely not the way to go into the future.

Stop all wars!  

Only 4 minutes watch:

Please forward if you agree and would like to solve the situation!!!

Kind regards,

Victor Goossens

Readings, video’s;

Page 4 The obvious diplomatic solution to the Ukrainian issue would have been a prosperous, neutral, demilitarized Ukraine, providing a buffer state both for Russia on its east and the Eastern Europeans on their west. Indeed, this is all that Putin has demanded. And if Putin were removed, as American neocons dream, his successor would demand it as well: it is an eternal Russian life-interest. Russia’s stance is supported not just by Putin but by American academics such as John Mearsheimer